Często zadawane pytania
GWARANCJE i REKLAMACJE

Wszystkie towary zakupione w sklepie Extrem4x4 są objęte 12-miesięczną gwarancją, chyba że szczegółowy opis produktu załączony przez producenta stanowi inaczej. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne. W żadnym przypadku gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych. Gwarancji nie podlegają produkty nie dopuszczone do użytku w ruchu po drogach publicznych. Produkty oferowane w naszym sklepie są przeznaczone do normalnego użytku, chyba że zostały opisane w karcie produktu inaczej (np. przeznaczone do sportu) Warunki gwarancji nie będą respektowane w przypadku stwierdzenia eksploatacji produktów w sportach ekstremalnych.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, zniszczone należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, a także jak najszybciej powiadomić personel sklepu Extrem4x4 o zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Przesyłkę taką należy dostarczyć kompletną w oryginalnym opakowaniu. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

Reklamacje rozpatrywane będą tylko po uprzednim wypełnieniu formularza reklamacyjnego on-line na zakładce "reklamacje" i nadaniu im numeru "RK".
Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem bez uprzedniego zgłoszenia i jego potwierdzenia przez pracownika działu reklamacji.
Nie zlecamy firmom kurierskim odbioru reklamowanego towaru. Do chwili rozpatrzenia reklamacji, wszelkie koszty związane z jej obsługą (w tym koszt transportu towaru do naszej siedziby) pokrywa Kupujący.

Firma Extrem 4x4 Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające z przestojów pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady produktu oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, wady wykonania, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu roku od daty zakupu.
2. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest dostarczenie produktu do sprzedawcy.
3. Dostarczony produkt musi być kompletny czysty, i nieuszkodzony, z oryginalną powłoką lakierniczą i zabezpieczeniami.
4. Niniejszą gwarancją nie są objęte produkty uszkodzone wskutek, między innymi:
a) Nieprawidłowego montażu lub demontażu.
b) Nieautoryzowanych modyfikacji, obróbki, prac ślusarskich, spawalniczych i itp.
c) Eksploatowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, lub w sposób niezgodny z instrukcją obsługi (o ile jest dołączona).
d) Montowane do pojazdu o złym stanie technicznym - w tym o nieprawidłowej geometrii zawieszenia.
e) Stosowane w pojazdach pracujących w ciężkich, extremalnych warunkach, przeciążanych ponad normalne warunki eksploatacji.
5. Gwarancja nie obejmuje produktów używanych w sporcie, lub w jakichkolwiek imprezach sportowych lub noszących znamiona imprezy sportowej.

Warunki gwarancji felg stalowych:
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
- Gwarancja obejmuje:
1. Wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne, o ile ujawnią się one w ciągu 12 miesięcy
- Gwarancja nie obejmuje:
1. Korozji felgi, wskutek mechanicznych uszkodzeń zabezpieczającej powłoki lakierniczej, lub galwanicznej (chromowanej).
2. Felg uszkodzonych wskutek nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, podczas których felga jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz wysokich temperatur),
3. Nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej.
4. Eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami.
5. Użycia felg w sporcie, lub do współzawodnictwa mającego cechy współzawodnictwa sportowego.

Warunki gwarancji poszczególnych producentów opon:
BFGoodrich, Insa Turbo, Simex, Silverstone, Cooper, Kumho,

Marki niezależne (Fedima, Insa Turbo, Simex, BlackStar, Interco, Maxxis, Silverstone, Hankook, Cooper, Kumho, Avon, Mickey Thompson itp.)
1. Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, lecz nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.

2. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
- uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia)
- nieprawidłową eksploatacją
- nieprawidłowym montażem
- złym stanem technicznym pojazdu
- nieprawidłowym przechowywaniem
3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.

5. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.

Warunki gwarancji producenta akumulatorów:
OPTIMA
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja obejmuje:
a) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
b) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów przeznaczonych do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz wszystkich innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatorów (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
c) Gwarancja na sprzedane akumulatory nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niegodności towaru z umową.
d) Gwarancja obejmuje akumulatory zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
a) Akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania.
b) Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady.
c) Samowolne naprawy i przeróbki.
d) Zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora.
e) Niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe.
f) Uszkodzenie akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu.
g) Głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V).
h) "Wygotowanie" akumulatora (napięcie ładowania powyżej 14,6V).
i)  Zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu lub spowodowane niewłaściwą eksploatacją.
j) Zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej.
k. Zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta.

3. Pojawienie się usterki w akumulatorze.
O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży, zapewniającego najszybsze rozpatrzenie reklamacji z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu reklamowanego akumulatora na swój koszt, bez względu na miejsce ujawnienia się wady. Po stwierdzeniu zasadności zapewnia się wymianę akumulatora lub zwrot gotówki.

4. Pozostałe warunki:
a. Napięcie ładowania przy włączonych odbiornikach energii (dmuchawa, światła, radio etc.) w pojeździe powinno zawierać się w granicach 14,1 - 14,6 V,
b. Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora) - o ile możliwe w siedzibie Dystrybutora,
c. Akumulatory suchoładowane w białych obudowach winny być napełniane w autoryzowanych stacjach serwisu akumulatorów.
d. Producent nie ma obowiązku udostępnić akumulatora zastępczego na czas rozpatrywania reklamacji,
e. Akumulator oddany do reklamacji musi być naładowany.

Ładowanie akumulatory należy ładować tylko prądem stałym w przewiewnym pomieszczeniu. W czasie ładowania akumulator nie powinien się przegrzewać. W przypadku przegrzania się akumulatora do temperatury powyżej 40st, C należy przerwać ładowanie, odczekać aż akumulator ostygnie, po czy kontynuować proces ładowania.

Aby reklamacje była uwzględniona prosimy o:
1. Pobranie poniższego formularz reklamacji.
2. Czytelne wypełnienie formularza reklamacji.
3. Przesłanie formularza na adres info@extrem4x4.pl i oczekiwanie na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez nasz dział reklamacji.
4. Przesłanie w/w formularza reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem i kopią dowodu zakupu na adres:

 Extrem4x4 Baron, Siuta Sp. J.
 43-378, Rybarzowice
 ul. Żywiecka 902
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Towar dnia
270,00 zł z VAT
219,51 zł netto